Show structure

Title:

Monitoring gleb zlokalizowanych wokół Huty Miedzi "Głogów" = Monitoring of the soils in the areas surrounding Copper Smelter "Głogów"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Creator:

Przewocka, Marta ; Rosada, Janusz

Subject and Keywords:

zanieczyszczenia ; gleba ; monitoring ; Huta Miedzi "Głogów" ; soils ; pollution ; "Głogów" Copper Smelter

Abstract_pl:

Monitoring gleb stanowi jedną z form długoterminowych badań ekologicznych. Coraz częściej jest głównym sposobem śledzenia dynamiki procesów fizyko-chemicznych przebiegających w glebach, w wyniku działalności rolniczej i pozarolniczej prowadzonej przez człowieka. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski tworzy od 1995 roku podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziem. Został utworzony na podstawie Prawa o Ochronie Środowiska. ; Jest to system, którego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska. W odniesieniu do lokalnych działań monitoring środowiska polega nie tylko na ocenie jego aktualnego stanu, ale także na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w tym środowisku na przestrzeni czasu. W pracy przedstawiono przykład stałego prowadzenia badań monitoringowych gleb objętych emisjami Huty Miedzi Głogów zlokalizowanych na terenach byłej strefy ochronnej oraz na jej obrzeżach.

Abstract:

Monitoring of soils is a form of the long-term ecological research. Increasingly, it becomes the main method to track the dynamics of physicochemical processes in the soil, as a result of agricultural and nonagricultural human activities. Since 1995 the chemistry monitoring of agricultural soil of Poland has been regarded as a subsystem of the National Environmental Monitoring of soil and land quality. ; It was established based on the Environmental Protection Law. Its aim is to collect, process and disseminate the information on the environmental status. With regard to local environmental monitoring activities, it is not only the assessment of the environment current status but it relies on systematic observations of changes in the environment over the time. The example of the constant and consistent monitoring research of soils affected by industrial emissions of the Copper Smelter GŁOGÓW, located in the area of a former protective zone and its peripheries, is shown in this paper.

Description:

w nagłówku strony tytułowej błędny numer serii głównej - 150 (powinno być 149) i numeru zeszytu - 30 (powinno być 29)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

97-105

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego