Object structure

Title:

Analiza możliwości kompleksowego zagospodarowania zasobów złoża węgla brunatnego Gubin, kopalin towarzyszących oraz odpadowych surowców mineralnych = Analyze of complex utilization of lignite deposit resources, accompanying minerals and waste raw materials

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 30 (2013)

Creator:

Naworyta, Wojciech

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; kopaliny towarzyszące ; gips syntetyczny ; racjonalnagospodarka zasobami ; lignite ; accompanying minerals ; synthetic gypsum ; rational utilization ofresources

Abstract_pl:

Przeanalizowano możliwość zagospodarowania kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego Gubin. Jako tło przedstawiono praktykę I doświadczenia w tej dziedzinie w polskich kopalniach węgla brunatnego. Omówiono potrzebę zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla. Przedstawiono problem gospodarki wodami z odwodnienia górotworu. ; Podkreślono konieczność zastosowania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji o eksploatacji kopalin towarzyszących. W podsumowaniu zwrócono uwagę na korzyści gospodarcze oraz dodatkowe miejsca pracy związane z racjonalnym i kompleksowym zagospodarowaniem złoża.

Abstract:

Possibility of utilization of accompanying minerals of Gubin lignite deposit has been analyzed. The practice in Polish lignite mines and experiences in that field has been presented as the background. The necessity of utilization of waste raw materials from lignite power plant was discussed. The problems of water utilization from dewatering system were shown. ; The importance of cost-benefit analysis in the decision about selective exploitation of accompanying minerals was stressed. In conclusion, attention was paid to the economic benefits and new jobs connected to rational and complex utilization of a lignite deposit.

Description:

zeszyt 30 ukazał się jako nr 150 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

112-123

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 30

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego