Object structure

Creator:

Czarna, Magdalena

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Przegląd środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce = Overview of chemicals applied to winter road maintenance in Poland

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

środki chemiczne ; zimowe utrzymanie dróg ; śliskość zimowa ; chemical agents ; winter road maintenance ; winter slippery

Abstract_pl:

Jednym z podstawowych działań podejmowanych w ramach zimowego utrzymania dróg jest usuwanie śniegu oraz śliskości zimowej przy wykorzystaniu materiałów uszarstniających lub topników do odladzania jezdni albo obydwu metod łącznie. ; Najczęściej stosowanym materiałem przeciwoblodzeniowym jest chlorek sodu, jednak jego nadmierne stosowanie powoduje uszkodzenia w nawierzchni drogowej, korozje oraz nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym. W pracy scharakteryzowano środki chemiczne, które można stosować w Polsce na drogach publicznych, ulicach oraz placach.

Abstract:

One of the basic action taken in the framework of winter road maintenance is the removal of snow and winter slipperiness with the use of abrasive materials or fluxes for surface de-icing or both methods jointly. ; The anti-icing material which is applied most frequently is sodium chloride, however, its overuse results in damages to the road surface, corrosion, as well as irreversible changes to the naturalenvironment. The author of the work characterized chemicals which are applied on the Polish public roads, streets and squares.

Description:

zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

18-25

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego