Object structure

Creator:

Werle, Sebastian

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ właściwości osadów ściekowych na możliwość ich termicznego unieszkodliwiania = Influence of sewage sludge properties on the thermal management processes

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

osady ściekowe ; spalanie ; zgazowanie ; piroliza ; sewage sludge ; combustion ; gasification ; pyrolysis

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono analizę porównawczą podstawowych właściwości osadów ściekowych i biomasy tradycyjnej:trocin sosnowych, dębowych i z wierzby oraz słomy rzepakowej i pszenicznej. Osady ściekowe mogą być unieszkodliwiane w procesach termicznych. Do tych metod zaliczyć należy głównie spalanie (współspalanie), zgazowanie i pirolizę.

Abstract:

The analysis of various biomass materials indented to be used as fuel thermal processes has shown that there is always a range of the results sometimes with a big gap between minimum and maximum. Most noticeable for the sewage sludge was the highest share of ash, nearly 50% of the dry substance, compared to all the other fuels. ; Additionally it should be emphasis that the combination of low oxygen content and low volatile matter in sewage sludge indicates a low potential for creating large amounts of inorganic vapors during combustion and another thermal processes. Moreover, sewage sludge is characterizing by lower fouling tendency in comparison to traditional biomass. It is positive aspect of using sewage sludge as a fuel.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

106-112

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego