Object structure

Creator:

Płuciennik-Koropczuk, Ewelina ; Wojciech, Magdalena

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Analiza statystycznej zmienności składu ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni = Statistical analysis of wastewater composition changes in mechanical-biological wastewater treatment plant

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

zmiany składu ścieków ; ChZTCr ; BZT5 ; OWO ; zawiesina ogólna ; statystyczne miary ; wykres pudełkowy ; korelacja ; wastewater composition changes ; COD ; BOD ; TOC ; suspended solids ; statistics measure ; box-graph ; correlation

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki analizy statystycznej zmienności składu ścieków w kolejnych procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Rozkład stężeń zanieczyszczeń oraz podstawowe wartości statystyk opisowych przedstawiono za pomocą wykresów pudełkowych. Wykonano również oceny współzależności między wskaźnikami ChZTCr, BZT5 i OWO dla próbek ścieków po kolejnych procesach oczyszczania.

Abstract:

The paper presents the results of the statistical analysis of variability of the composition of the wastewater in the subsequent processes of treatment. Distribution of pollutant concentrations and the core values of descriptive statistics are presented in the form of graphs boxed. Also performed evaluation of the relationship between indicators COD, BOD5 and TOC in wastewater samples after subsequent treatment processes.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

131-142

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego