Object structure

Creator:

Cuske, Mateusz ; Pora, Ewa ; Musztyfaga, Elżbieta ; Gałka, Bernard

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ewaluacja prac rekultywacyjnych zwałowiska wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego "Adamów" w KWB Adamów = Evaluation of reclamation of Adamów internal dumping site in Adamów brown coal mine

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

rekultywacja ; tereny pogórnicze ; odkrywka "Adamów" ; reclamation ; post-mining landscape ; Adamów opencast

Abstract_pl:

W artykule zawarto zagadnienia związane z postępem prac rekultywacyjnych obszarów poeksploatacyjnych odkrywki węgla brunatnego "Adamów". Przeprowadzono ocenę terenów zrekultywowanych, pod kątem wartości przyrodniczych oraz stopnia wkomponowania w istniejący krajobraz. Skategoryzowano stan sukcesji poszczególnych typów siedlisk. ; Zaprezentowano etapy oraz cechy kształtowana nowych, wartościowych form krajobrazowych, a także innych elementów przyrodniczych i społecznych.

Abstract:

The article includes issues related to the progress of reclamation areas of brown coal Adamów opencast mine. An assessment of reclaimed land, in terms of natural values and level of insertion into the existing landscape. Categorized the succession level for different types of habitats. Presented stages and characteristics of the formed new, valuable landscape forms, and other elements of the natural and social sciences.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

32-40

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego