Object structure

Creator:

Przewocka, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Title:

Wapnowanie jako metoda immobilizacji metali ciężkich w glebach = Liming as a method of heavy metals immobilization in soils

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Subject and Keywords:

wapnowanie gleb ; rekultywacja ; metale ciężkie ; Huta Miedzi "Głogów" ; soils liming ; soils remediation ; heavy metals ; Copper Smelter Głogów

Abstract_pl:

W pracy omówiono zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków zakwaszenia gleb w środowisku rolniczym Huty Miedzi GŁOGÓW, a także podjęto próbę oceny analizy ryzyka w oparciu o biodostępność metali ciężkich w różnych warunkach pH. Przeprowadzone badania wykazały, iż zakwaszenie gleb występujących w najbliższym sąsiedztwie zakładu uznaje się za jeden z głównych czynników wpływających na wzrost mobilności metali ciężkich. ; Poprawa jakości gleb oraz konieczność uzyskiwania wysokiej produkcji rolnej wymaga zabiegów odkwaszania. Z tego względu stosowanie nawozów wapnujących jest nie tylko skuteczną metodą rekultywacji gleb, ale także czynnikiem zapewniającym równowagę ekosystemów rolniczych tego rejonu.

Abstract:

In this thesis issues related to the causes and effects of soils acidification in an agricultural environment of Huta Miedzi GŁOGÓW were discussed, also assessment of the risk analysis based on the bioavailability of heavy metals in various pH conditions was carried out. Studies have shown that acidification of soils lacated in the nearest vicinity of the plant is considered to be one of the main factors contributing to the increase of heavy metals mobility. ; Improvement of soils quality and the need to produce high agricultural production requires de-acidification treatments. For this reason, the use of liming fertilizersis is not only effective method of soils remediation, but also factor ensuring balance of agricultural ecosystems of that region.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 34 ukazał się jako nr 154 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

65-73

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego