Object structure

Creator:

Walczak, Barbara ; Chutko, Tomasz

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Hudak, Magda - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red.

Title:

Zawartość miedzi w glebie w różnych odległościach od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka = Copper content in soil at different distances from road edge national roads no 3 near Nowe Miasteczko

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Subject and Keywords:

gleby ; miedź ; pH ; zasolenie ; soils ; copper ; salinity

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki koncentracji w glebie miedzi całkowitej oraz potencjalnie dostępnej dla roślin w różnych odległościach od krawędzi jezdni przy drodze krajowej nr 3 w okolicy Nowego Miasteczka. Wyniki porównano z obowiązującymi w Polsce normami. ; Zawartość miedzi form ogólnych wynosiła od 6 do 135 mg?kg-1, zaś form potencjalnie dostępnych dla roślin od 5-80 mg?kg-1. Największe stężenia miedzi stwierdzono tuż przy krawędzi jezdni, niższe stężenia miedzi stwierdzono w glebach położonych dalej od drogi. Porównując wartość miedzi z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi stwierdza się, że nie zostały przekroczone wartości graniczne dla gruntów grupy B.

Abstract:

This paper presents the results of the copper concentration in the soil forms approaching high-lighted the general and potentially available to plants at different distances from the edge of the roadway at the national road No. 3 in the area of Nowe Miasteczko. The results were compared with the Polish standards. The total Cu content ranged of 6-135 mg?kg-1, and Cu potentially available to plant of 5-80 mg?kg-1. ; The highest copper concentration was achieved right at the edge of the road. Lower copper concentrations were obtained in soil localized farther from the road. Comparing the value of copper to the Regulation of the Minister of Environmental of 9 September 2002 on standards for soil quality and land quality standards states that Cu concentrations did not exceed the limit values for soil group B and C.

Description:

zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

95-105

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego