Object structure

Creator:

Hulisz, Piotr ; Cyzman, Wiesław

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ prac wiertniczych na właściwości gleb oraz stan zdrowotny drzew w rejonie Kopalni Soli "Solino" S.A. w Górze k. Inowrocławia = Influence of salt drilling operation on soil properties and the state of health of trees in the area of the Salt Mine "Solino" SA in Góra near Inowrocław

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 37 (2015)

Subject and Keywords:

zasolenie gleb ; NaCl ; stres solny ; wysad solny ; górnictwo soli ; soil salinity ; salt stress ; salt dome ; salt mining

Abstract_pl:

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu prac wiertniczych prowadzonych na terenie Kopalni Soli "Solino" S.A. w Górze k. Inowrocławia na właściwości gleb oraz stan drzewostanu. Badania wykazały, że prace te, głównie poprzez oddziaływanie aerozoli, miały wyraźny wpływ na wzrost zasolenia analizowanych gleb. ; Wartości ECe nie wykazywały jednak związku z odległością od miejsca odwiertu, co mogło sugerować okresowy wpływ płytko zalegających wód glebowo-gruntowych. Uruchomienie odwiertu przyczyniło się do pogorszenia się stanu zdrowotnego drzew w najbliższym otoczeniu wieży wiertniczej. ; W przylegającej do niej strefie o średnicy około 50 m większość egzemplarzy drzew cechowała się ubytkiem aparatu asymilacyjnego od 26% do nawet ponad 60% (stopień uszkodzeń średni i silny). Zawartość Na i Cl w liściach i gałązkach drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie wiertni była kilkunastokrotnie wyższa niż oznaczona na powierzchni referencyjnej.

Abstract:

This paper aimed at analysing the influence of salt drilling operation on soil properties and the state of health of trees. The study was conducted in the area of the salt mine in Góra near Inowrocław (north-central Poland). Due to the impact of aerosols, the high salt accummulation in soils in the 50 m zone around the drilling site was stated. ; However, the ECe values, showed no relation with the distance from that site. It could suggest seasonal influence of shallow saline ground water. The salt drilling operation contributed to the deterioration of the health condition of trees in the immediate vicinity of the borehole. ; Most trees were characterized by loss of assimilation apparatus from 26% to as much as over 60% (degree of damage to the medium and strong). The content of Na and Cl in the leaves and twigs of trees growing nearest the drilling site was several times higher than recorded in the reference area.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 37 ukazał się jako nr 157 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

14-25

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 37

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego