Object structure

Creator:

Kotula, Jacek

Contributor:

Skobelski, Robert - red.

Title:

Otwarta i zamknięta opieka zdrowotna w Zielonej Górze w latach 1945-1989 = Open and closed health care in Zielona Gora in 1945-1989

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Subject and Keywords:

opieka zdrowotna ; Zielona Góra ; lecznictwo ; heath care ; therapeutics

Abstract_pl:

W latach 1945-1989 w Zielonej Górze notowano systematyczny rozwój otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej. Wzrastająca liczba ludności miasta wymagała ustawicznego wzrostu liczby kadr medycznych oraz infrastruktury służby zdrowia mogących zaspokoić potrzeby zdrowotne ludności. Placówki medyczne w związku z niedoszacowaniem kosztow opieki zdrowotnej borykały się z trudnościami aprowizacyjnymi. ; Centralne finansowanie z budżetu państwa, sterowanie ruchem kadr medycznych poprzez system nakazowo-rozdzielczy, oraz poszerzanie kręgów ludności upoważnionych do pobierania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym braku dodatkowych środków przeznaczonych na ich realizację na przestrzeni lat doprowadziło do kryzysu w opiece zdrowotnej. Zarówno w placówkach otwartej, jak również zamkniętej opieki zdrowotnej brakowało oddziałów i poradni specjalistycznych w wielu dziedzinach medycyny. ; Brakowało również lekarzy specjalistów. Dla poprawy stanu kadr medycznych władze miasta i województwa zobowiązywały się zapewnić dla przyjeżdżających do Zielonej Góry lekarzy mieszkania. Ochrona zdrowia borykała się również z brakami lokalowymi. Początkowo na przychodnie i poradnie adaptowane były mieszkania i budynki prywatne. Kolejne inwestycje doprowadziły do budowy ośrodków zdrowia i przychodni miejskich, obwodowych i wojewódzkich. ; W 1976 roku podjęto na szczeblu centralnym decyzję o wybudowaniu w Zielonej Górze nowego szpitala. Jednakże narastający w latach 70. i 80. kryzys polityczny i gospodarczy uniemożliwił realizację inwestycji. Z pomocą w realizacji zadań zamkniętej opieki zdrowotnej przychodziły remonty, modernizacje i rozbudowa dotychczasowej bazy szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze. ; W otwartej opiece zdrowotnej powstawały przychodnie na nowo budujących się osiedlach mieszkaniowych, przy ulicy Zamenhoffa, Wiśniowej, Wyszyńskiego, Osiedlu Pomorskim. Transformacja gospodarcza i ustrojowa początku lat 90. oraz braki finansowe przeznaczane na ochronę zdrowia wpłynęły na zahamowanie wielu inwestycji i doprowadziły do pogłębiającego się kryzysu w ochronie zdrowia.

Abstract:

During the period of 1945-1989 there was a systematic development of an open and closed health care in Zielona Gora. The increasing number of citizens needed continual increasment of the figure of medical personnel that was able to fulfill the health needs of the population as well as health care infrastructure. The medical establishments due to the costs of health care underestimation fought with living conditions difficulties. ; The central country budget financing controlled the medical staff movement through the distributive-prescriptive system as well as broadened the set of people empowered to free medical services, and equally with the lack of additional funds given on their realization during years led to a serious health care crisis. There was a deficit of specialized departaments and clinics in many medical fields both in the open and closed health care establishments. ; There was a shortage of specialists too. For the improvement of medical staff condition the town and voivodeship authorities, made sure that the new coming doctors will receive apartments in Zielona Gora. Health protection had also dealt with the lack of buildings too. At the beginning the private properties were adapted as clinics. The following investments led to build health care centers and town, peripheral and voivodeship clinics. ; In 1976 central authorities decided to build a new hospital in Zielona Gora. However the increasing political and economic crisis in 70s and 80s made it impossible to finalize the investments. The renovation, modernization and extention of an existing voievodaship hospital base in Zielona Gora helped to fulfill the tasks of closed health care. ; In open health care system there were new health clinics built in the area of new housing estate at Zamenhoffa, Wiśniowa, Wyszyńskiego street and Pomorskie Estate. Economic and structural transformation of the 90s as well as financial shortcomings destined to health care protection had an influence on many investments delays and led to the increasments of health care crisis.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

237-270

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II