Object structure

Title:

Equity as a fundamental economic category in light of accounting standards = Kapitał własny jako fundamentalna kategoria ekonomiczna w świetle standardów rachunkowości

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Nowak, Edward

Subject and Keywords:

kapitał własny ; sprawozdawczość finansowa ; standardy rachunkowości ; ocena sytuacji finansowej ; equity ; financial reporting ; accounting standards ; financial position assessment

Abstract_pl:

Kapitał własny jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych opisujących sytuację finansową przedsiębiorstwa. Kapitał ten jest wielkością syntetyczną i złożoną, kształtującą się pod wpływem wielu czynników. Wielkość i struktura kapitału własnego zależy nie tylko od działań podejmowanych w różnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa, ale także od czynników zewnętrznych. Informacje na temat kapitału własnego są wykorzystywane przez różnych interesariuszy przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Dlatego sposób ustalania kapitału własnego i prezentowania informacji na jego temat podlegają regulacjom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Artykuł niniejszy ukazuje istotę kapitału własnego jako syntetycznej miary finansowych rezultatów działalności przedsiębiorstwa w świetle norm rachunkowości o charakterze standardów i przepisów prawnych.

Abstract:

Equity is one of the fundamental economic categories which describe the financial position of an enterprise. Equity is a synthetic and complex value which is formed under the influence of multiple factors. The volume and structure of equity depends not only on the actions taken in various areas of activities pursued by a given enterprise but also on external factors. The information about equity is used by various stakeholders in a given enterprise when making economic decisions. Therefore, the method of determining equity and presenting information about it is subject to Polish and international accounting and financial reporting regulations. The present paper presents the essence of equity as a synthetic measure of enterprise performance in light of accounting standards and laws.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0060

Pages:

134-145

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego