Object structure

Creator:

Porycka, Anna

Title:

Wokół triady ciało - zdrowie - media (analizy i refleksje) = Around the triad body - health - media (analyses and reflections)

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

Ja cielesne ; media społecznościowe ; anoreksja ; pro-ana ; choroby cywilizacyjne ; internet ; porcelanowe motyle ; body ego ; social media ; anorexia ; diseases of affluence ; porcelain butterflies

Abstract_pl:

Epoka postmodernistyczna, Internet, anoreksja, choroba cywilizacyjna - czy istnieje związek pomiędzy tymi pojęciami? Szybki rozwój Internetu i narodziny mediów społecznościowych spowodowały, że dostęp do wielu zagrożeń staje się nieograniczony. Dziś prawie każdy młody człowiek dysponuje Internetem, który, można powiedzieć, jest zawsze przy nim obecny na wielu przenośnych urządzeniach. Jednym z takich trudno uchwytnych zagrożeń jest rozwój społeczności wirtualnych skupiających się wokół anoreksji, gdzie chorobę przedstawia się jako sposób na udane życie ? są to fora internetowe funkcjonujące pod ogólnie przyjętą nazwą "pro-Ana". ; Anoreksja w XXI wieku może być rozpatrywana także z pozycji choroby cywilizacyjnej, wiele argumentów na poparcie tej tezy można znaleźć w literaturze z zakresu, który łączy bezpośrednie zagrożenia zdrowia z zachowaniami, które w sposób pośredni mogą warunkować zarówno fizyczne, jak i psychiczne zdrowie naszych dzieci. Postaramy się zachęcić Czytelnika do podjęcia refleksji nad zagadnieniem realności zagrożenia, jakie konsumuje młodzież i dzieci wraz z treściami przekazywanymi przez media, a w szczególności przez portale proanorektyczne.

Abstract:

Postmodern era, the Internet, anorexia, diseases of affluence - is there a connection between these phenomena? Fast development of the Internet and the rise of social media have made the access to many dangers unlimited. Nowadays almost all young people have access to the Internet which is, so to speak, always with them, through various portable devices. One of these dangers is the development of virtual societies focused on anorexia where the disease is depicted as a way of achieving a successful life - those societies are the Internet fora commonly referred to as "pro-Ana". ; Anorexia in the XXI century can also be examined as a disease of affluence. Many arguments to support this thesis can be found in literature linking immediate threats to health with the type of behaviour that can indirectly condition both physical and psychological well-being of our children. This article attempts to encourage the Reader to reflect upon the issue of dangers involving young people and children along with the content conveyed by the media and especially by pro-anorexia portals.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-86

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego