Object structure

Title:

Methods for assessment and testing students? learning outcomes in cooperative teaching = Metody oceniania i testowania efektów kształcenia studentów w nauczaniu we współpracy

Group publication title:

Relacje, t. 2

Creator:

Nguyen, Thi Thanh

Subject and Keywords:

metody oceniania i testowania ; nauczanie kooperatywne ; metody realizacji ; zachowania kooperatywne ; umiejętności kooperatywnego uczenia się ; assessment and testing methods ; cooperative teaching ; method of implementation ; cooperative behaviors ; cooperative learning skills

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje kilka metod oceniania i testowania efektów kształcenia studentów w ramach nauczania opierającego się na współpracy w grupie. Przykłady metod zaprezentowanych w tekście mogą pomoc wykładowcom w obiektywnym ocenianiu, a także w jasnym prezentowaniu efektów osiąganych przez poszczególne grupy i osoby. Wyjaśnienie podstaw oceniania może wpłynąć pozytywnie na każdego studenta. Podstawą jest dostosowanie metod oceniania do nauczania, a także tworzenie zachęt, które zwiększą zainteresowanie studentów uczeniem się.

Abstract:

This article presents some methods for assessing and testing student learning outcomes in cooperative teaching in order to help lecturers to assess objectively as well as to clearly present the results achieved by various groups and individuals. Understanding the basics of assessment can have a positive impact on every student. It is essential to adjust the methods of assessment to teaching and create incentives that will increase students' interest in learning

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

209-215

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego