Object structure

Creator:

Litewka, Andrzej ; Szojda, Leszek

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Tri-axial tests for brittle materials: motivation, technique, results = Badanie materiałów kruchych w stanie trójosiowym: motywacja, technika badań, wyniki

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

materiały konstrukcyjne ; materiały kruche ; mechanika materiałów ; experimental methods ; triaxial tests ; rock-like brittle materials ; stresses at fracture

Abstract_pl:

Postęp w mechanice materiałów wymaga szerokich, wzajemnie ze sobą powiązanych teoretycznych i doświadczalnych badań właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych. Jest to konieczne szczególnie wtedy gdy stosowane są materiały nowe a także wtedy, gdy istnieje potrzeba opracowania zaawansowanego modelu teoretycznego niezbędnego do opisu procesów fizycznych zachodzących w materiale poddanym złożonemu stanowi naprężenia. Celem tej pracy jest uzyskanie nowych, ogólniejszych danych doświadczalnych dla kruchych materiałów badanych w trójosiowym stanie naprężenia oraz przedstawienie zastosowanej techniki badawczej. W tym celu cylindryczne próbki cegły i zaprawy przebadane zostały przy zastosowaniu dwóch różnych schematów obciążenia trójosiowego a także przy jednoosiowym ściskaniu niezbędnym dla uzyskania danych wstępnych służących do cechowania badanych materiałów. Drugim celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania własnego modelu fenomenologicznego bazującego na mechanice uszkodzenia materiałów oraz na teorii reprezentacji funkcji tensorowych. Porównanie wyników teoretycznych otrzymanych przy użyciu tego modelu z rezultatami badań wykazało zadowalającą ich zgodność.

Abstract:

The aim of the paper is to explain the experimental technique used in tri-axial material tests and to supply new and more general experimental data on deformability and fracture of ceramics and cementitious composites. Such experimental data are necessary to formulate theoretical models capable to describe the mechanical behaviour of brittle rocklike materials. The program of experiments consisted of two different tests performed under tri-axial loading and also of uni-axial compression that supplied preliminary data necessary to calibrate the material. The second objective of this study is to present the potentialities of own phenomenological model based on continuum damage mechanics and on theory of tensor function representation that can be used to describe the response of brittle rock-like material subjected to tri-axial state of stress.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

169-188

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego