Object structure

Creator:

Winek, Teresa

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wpływ Mickiewicza na rozwój polskiego pamiętnikarstwa (na przykładzie "Moich wspomnień" Aleksandra Jełowickiego) = Mickiewicz's impact on Polish memoirs (the example of Aleksander Jełowicki's "My memories")

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Jełowicki, Aleksander (1804-1877) ; Powstanie Listopadowe - 1830-1831 ; pamiętnikarstwo polskie ; Podole ; the November Uprising ; Polish memoirs ; Podolia

Abstract_pl:

Adam Mickiewicz w imieniu Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich wystosował do polskich emigrantów we Francji odezwę zachęcającą do spisywania wspomnień powstańczych. Artykuł omawia powstałe z tej inspiracji prace opublikowane przez Feliksa Wrotnowskiego oraz dokumentuje tezę, że część "Moich wspomnień" Aleksandra Jełowickiego jest nieco spóźnioną odpowiedzią na apel Mickiewicza. Natomiast część pamiętnika dotycząca dzieciństwa i młodości paryskiego wydawcy była wyraźnie sytuowana w kontekście "Pana Tadeusza". Polskie pamiętniki powstałe we Francji w latach trzydziestych XIX wieku stały się wzorcem dla kolejnego pokolenia zaangażowanego w zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Abstract:

On behalf of the Lithuanian and Russian Lands Association Adam Mickiewicz issued a proclamation to Polish emigrants in France to write down their insurrectionary memories. The study discusses the texts arisen with the mentioned inspiration and published by Feliks Wrotnowski and, furthermore, documents the thesis that a part of "My memories" ["Moje wspomnienia"] by Aleksander Jełowicki is a slightly late response to Mickiewicz's appeal. The sections concerning the childhood and youth periods of a Parisian editor were clearly situated within "Sir Thaddeus" ["Pan Tadeusz"] context. Polish memoirs written in France in the thirties of XIX century became a pattern for the next generation involved in the preservation of Polish cultural heritage.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

83-97

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego