Object structure

Creator:

Burta, Małgorzata

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Mickiewicz od świętych (zarysy hagiograficzne) = Mickiewicz of saints (hagiographic outlines)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; św. Wojciech ; "Bogurodzica" ; Saint Adalbert ; "Mother of God"

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy religijnego, ściślej: hagiograficznego wymiaru literatury polskiego romantyzmu. Ukazuje zainteresowanie Adama Mickiewicza postaciami świętych, a szczególnie św. Wojciecha. Jest on bohaterem kilku nielirycznych, nieosobistych utworów Mickiewicza. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że teksty te pisane były na zamówienie, miały charakter oficjalny, popularyzatorski. Zwłaszcza okoliczności powstania noty biograficznej "Saint Adalbert" (1839), przygotowanej do "Encyclopédie catholique", pokazują różne odcienie motywacji autora. Okazuje się, że we wszystkich tekstach poświęconych św. Wojciechowi (fragmenty rozprawy "Pierwsze wieki historii polskiej", 1838; wykład XIII kursu pierwszego "Literatury słowiańskiej", 1841) Mickiewicz konsekwentnie przypisuje świętemu autorstwo hymnu "Bogurodzica". Artykuł przynosi odpowiedź, dlaczego Mickiewiczowi zależy na podtrzymaniu XVI-wiecznej legendy o "Canticum sancti Adalberti", mimo że była w XIX wieku kwestionowana.

Abstract:

The article concerns religious or rather hagiographic dimensions of Polish romantic literature. It presents Adam Mickiewicz's interests in the persons of saints, especially in St. Adalbert of Prague who is a character of a few unemotional and impersonal pieces of writings by Mickiewicz. At first sight it seems that the mentioned texts were written on request, they were official and they had an official and popularizing character. Especially circumstances of the origin of a biografic note entitled "Saint Adalbert" (1839), prepared for "Encyclopédie catholique", illustrate hues of the poet's motivation. It appears that in each text devoted to St. Adalbert (fragments of a dissertation "First centuries of Polish history" ["Pierwsze wieki historii polskiej"], 1838; lecture XIII of the first course of "Slavic literature" ["Literatura słowiańska"], 1841) Mickiewicz constantly attributes the authorhip of the hymn "Mother of God" ["Bogurodzica"] to the saint. The study brings an answer to the question why Mickiewicz wanted to sustain the XVI century legend about "Canticum sancti Adalberti" despite the fact that the legend's veracity was questioned in XIX century.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

249-262

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego