Object structure

Creator:

Lisowski, Krzysztof

Title:

Ankieter w terenie, problemy z jakością badań ilościowych = The interviewer in the field, problems with the quality of quantitative research

Group publication title:

Relacje, t. 3

Subject and Keywords:

jakość badań ilościowych ; ankieter ; oszustwa ankieterskie ; kontrole badań terenowych ; prestiż zawodu ankietera ; the quality of quantitative research ; the interviewer ; fraud interviewer ; inspections of field research ; the prestige of the profession interviewer

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na problematyce świadomego łamania procedur terenowych przez ankieterów. Kwestie te nie są często podejmowane w analizach metodologicznych z powodu trudnej dostępności danych. Nawet jeżeli wszystkie strony uczestniczące w procesie badawczym zdają sobie sprawę z istnienia problemu, to nie są zainteresowane jego nagłaśnianiem, obawiając się negatywnego wpływu na wizerunek branży badawczej. Rozważania koncentrują się na opisie najczęściej popełnianych oszustw ankieterskich i analizie procedur kontrolnych mających im zapobiegać. Podjęto także próbę wskazania czynników związanych z funkcjonowaniem branży badawczej, które mogą mieć wpływ na częstotliwość nieuczciwych praktyk.

Abstract:

The article focuses on the issues of deliberate violations of procedures for field by interviewers. These issues are not often taken in methodological studies due to financial difficulties of data availability. Even if all parties involved in the research process are aware of the existence of the problem, they are not interested in airing it, fearing a negative impact on the image of the research industry (branch). The consideration focuses on the description of the most commonly fraud interviewers and analysis of control procedures in order to prevent them. Another attempt is to indicate the factors related to the functioning of the research industry that can have an impact on the frequency of unfair practices.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

67-77

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 3

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego