Object structure

Creator:

Mielczarek, Karolina ; Bohdziewicz, Jolanta ; Kwarciak-Kozłowska, Anna

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Modeling performance in reverse osmosis wastewater treatment post-trial coke in the integrated systems based on the assumptions of the relaxation model = Modelowanie wydajności procesu odwróconej osmozy w oczyszczaniu poprocesowych wód koksowniczych w układzie zintegrowanym w oparciu o założenia modelu relaksacyjnego

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Subject and Keywords:

oczyszczanie ścieków koksowniczych ; koagulacja objętościowa ; model relaksacyjny ; odwrócona osmoza ; coking wastewater ; volume coagulation ; advanced oxidation ; relaxation model ; reverse osmosis

Abstract_pl:

W pracy zaprezentowano wyniki badań oczyszczania ścieków koksowniczych, pochodzących z zakładu koksowniczego "Koksownia Częstochowa Nowa", w dwóch układach zintegrowanych kojarzących koagulację objętościową oraz pogłębione utlenianie z procesem odwróconej osmozy. Proces koagulacji realizowano z zastosowaniem siarczanu żelaza (III), (PIX 113) o dawce 400 mg/dm3 i pH ścieków na poziomie pH=9. Drugi z procesów - pogłębione utlenianie przeprowadzono stosując odczynnik Fentona. ; Stężenie jonów żelaza (II) wynosiło 0,8 g/dm3 natomiast nadtlenku wodoru 2,4 g/dm3. Poprocesowe wody koksownicze po ich wstępnym oczyszczeniu poddawano wysokociśnieniowej filtracji membranowej. W procesie odwróconej osmozy stosowano poliamidową membranę płaską ADF amerykańskiej firmy Osmonics. Ciśnienie transmembranowe wynosiło 2 MPa natomiast liniowa prędkość ścieków nad powierzchnią membrany 2m/s. ; Porównanie efektywności oczyszczania przedmiotowych ścieków w obu układach badawczych wykazało, że skuteczniejszym okazał się system łączący pogłębione utlenianie z odwrócona osmozą. Ponadto w niniejszej pracy podjęto próbę modelowania wydajności procesu odwróconej osmozy w obu przebadanych układach w oparciu o założenia modelu relaksacyjnego. ; Wyznaczone na drodze doświadczalnej zależności zmiany wielkości strumieni oczyszczanych ścieków od czasu prowadzenia wysokociśnieniowej filtracji membranowej oraz wartości stałych czasowych charakteryzujących spadek wydajności procesu poniżej opłacalności ekonomicznej pozwoliły na weryfikację tego modelu.

Abstract:

The paper presents the results of studies on coking wastewater, coming from the coke plant "Koksownia Czestochowa Nowa" in two integrated systems associating coagulation volume and advanced oxidation with reverse osmosis. The process of coagulation were performed using iron sulfate (III), (PIX 113) of 400 mg/dm3 and wastewater acidity at pH = 9. ; The second processes - advanced oxidation was carried out using Fenton's reagent. The concentration of iron (II) was 0.8 g/dm3 and hydrogen peroxide 2.4 g/dm3. Coke post-process water after its initial treatment was subjected to high-pressure membrane filtration. In the process of reverse osmosis a flat polyamide membrane ADF of Osmonics was used. ; Transmembrane pressure was 2 MPa and the linear speed of water on the membrane surface of 2m/s. Comparison of the effectiveness of wastewater treatment in both tested systems has shown that the system combining the advanced oxidation with reverse osmosis is more effective. In addition, this study attempts to model effectiness of the process of reverse osmosis in both studied systems, based on the assumptions of a relaxation model. ; An experimentally determined dependence of changes in volume of treated wastewater fluxes from the time of the high-pressure membrane filtration, and the values of time constant efficiency of the process characterized by a decrease to below economic viability allowed us fo verify this model.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

19-32

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego