Object structure

Title:

The influence of pH on solubility of copper in soils contaminated by copper industry in Legnica = Wpływ pH na mobilność miedzi w glebach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy w Legnicy

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Creator:

Cuske, Mateusz ; Gersztyn, Leszek ; Karczewska, Anna

Subject and Keywords:

gleba ; miedź ; mobilność miedzi ; zanieczyszczenie gleby ; Huta Miedzi Legnica ; soil ; cooper ; copper mobility ; soil pollution ; Legnica Copper Smelter

Abstract_pl:

Celem niniejszych badań było określenie wpływu odczynu na mobilność miedzi w glebach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. W doświadczeniu pobrano dwie próbki glebowe z poziomów powierzchniowych (0-30cm) z otoczenia Huty Miedzi Legnica. Materiał glebowy różnił się całkowitą zawartością miedzi w glebie. ; Próbki gleby traktowane były różnymi dawkami HCl i NaOH w obecności CaCl2stanowiącego elektrolit podstawowy. W ekstraktach oznaczano stężenie miedzi i pH. Na tej podstawie wykreślono krzywe buforowe dla obu gleb. Zmiany wartości pH wpłynęły na rozpuszczalność miedzi w glebach zanieczyszczonych. Dodatek HCl w ilości przekraczającej 0,2 M kg-1spowodował radykalny wzrost rozpuszczalności miedzi.

Abstract:

The aim of the study was to determine the influence of changes in pH on the solubility of copper in soils contaminated by copper industry. Soil samples were collected from the surface soil horizon (0-30 cm) at two sites situated in the vicinity of Legnica Copper Smelter. Soil material contained various concentrations of total Cu. ; Soil samples were treated with various doses of HCl and NaOH, in the presence of CaCl2as a background electrolyte. Copper concentrations and pH values were determined in the extracts obtained from the experiment. ; Buffering capacity curves were prepared on the basis of those results. The changes in pH affected the solubility of copper in contaminated soils. Addition of HCl resulted in increased copper solubility, particularly strong at the doses higher than 0,2 M HCl kg-1.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

31-39

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego