Object structure

Creator:

Jachimko, Barbara

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Spatial distribution of iron and aluminum in pore water and bottom sludge of the meromictic acid lake no 54, Łuk Mużakowski, Poland = Zawartość żelaza i glinu w wodzie porowej i osadach dennych acidotroficznego zbiornika meromiktycznego nr 54 w Łuku Mużakowskim, Polska

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Subject and Keywords:

osady denne ; woda porowa ; zbiornik meromiktyczny ; Łuk Mużakowa ; bottom sludge ; pore water ; meromixis

Abstract_pl:

W publikacji przedstawiono zmiany zawartości żelaza i glinu w wodzie porowej i osadach dennych acidotroficznego zbiornika meromiktycznego nr 54 w Łuku Mużakowskim. Próbki pobierano trzykrotnie z dwóch miejsc w strefie meromiksji i jednego poza nią. Analizowano skład chemiczny osadów i wody porowej w profilu pionowym obranych prób. ; Stwierdzono dwa wzory rozkładu stężeń badanych pierwiastków między wodą porową i osadami. W próbkach pochodzących spoza strefy meromiksji stosunkowo wysokim stężeniom żelaza w osadach towarzyszyła jego niska zawartość w wodzie porowej, natomiast odwrotną zależność stwierdzono dla glinu, tj. wysokim stężeniom glinu w wodzie porowej towarzyszyła jego niska zawartość w osadach. W próbkach pochodzących ze strefy meromiksji zależności te przebiegały odwrotnie.

Abstract:

The spatial distribution of iron and aluminum in bottom sludge and pore water of the meromictic acid pit lake no 54 situated in Łuk Mużakowski, Poland were examined. Samples were taken three times from two places located within the meromictic zone and one out of it. Chemical composition of pore water and sludge in vertical profiles were analysed ; Two patterns of the distribution of elements between solid and liquid parts depending on the sampling location were found. Samples taken outside meromictic zone had comparable high concentration of iron in the sludge associated with its low amounts in pore water - and on the contrary: low concentration of alum in sludge associated with its high amount in pore water. Samples from the meromictic zone characterized reversed relations.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

67-75

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego