Object structure

Creator:

Nowak, Agnieszka Joanna ; Królik, Dariusz ; Kostecki, Jakub

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Wastewater treatment in constructed wetlands = Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni hydrofitowej

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Subject and Keywords:

oczyszczanie ścieków ; oczyszczalnia hydrofitowa ; ścieki z zabudowań ; wastewater treatment ; constructed wetlands ; wastewater from buildings

Abstract_pl:

Oczyszczalnie hydrofitowe są alternatywnym i ekonomicznie uzasadnionym, sposobem na oczyszczanie ścieków pochodzących z zabudowań charakterze rozproszonym. Literatura oraz badania istniejących systemów ze złożem gruntowo roślinnym pokazują, że skuteczność oczyszczania ścieków jest wysoka. Na skuteczność wpływa wiele czynników tj. czasu eksploatacji, rodzaju wypełnienia złoża, temperatury. Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków przy odpowiedniej budowie i eksploatacji są bezpieczne dla środowiska oraz użytkowników.

Abstract:

Constructed wetlands are an alternative and economically reasonable way for the wastewater from dispersed development treatment. Existing systems showed that the effectiveness of this treatment is high. The whole treatment process depends on many factors such as time of operation, type of filling, temperature. Constructed wetlands with proper construction and operation are safe for the environment and users.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

93-99

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego