Object structure

Creator:

Słobodzian-Ksenicz, Oryna ; Jasiewicz, Marzena

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Emission and distribution of ammonia from turkey farm = Emisja i rozprzestrzenianie amoniaku z fermy indyczej

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Subject and Keywords:

ferma indycza ; emisja amoniaku ; zakres oddziaływania amoniaku ; turkey farm ; ammonia emission ; extent of the impact of ammonia

Abstract_pl:

Celem pracy jest określenie emisji amoniaku i zasięgu jego oddziaływania na m2powierzchni użytkowej budynku wynoszącym dla samic 1,38 kg rocznie [9]. Wielkości emisji i rozprzestrzenianie amoniaku wykonano dla wysokości 0,0 m i 6,5 m n.p.t. przy pomocy programów KOMIN i RWW. Niezależnie od wysokości obliczeń najwyższe ze stężeń maksymalnych wystąpiło 16 m od emitorów znajdujących się w kalenicy, oraz 1 m od emitorów w ścianie podłużnej. ; Maksymalne stężenia średnie roczne oraz stężenia maksymalne 1-godz były wyższe dla obliczeń na 0,0 m. niż na 6,5m. W zasięgu występowania przekroczeń wartości odniesienia znajduje się zwarta zabudowa a jej zachodnia część jest częściej narażona na oddziaływania bardzo wysokich ponadnormatywnych stężeń amoniaku. W obszarze występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych nie powinny znajdować się budynki mieszkalne.

Abstract:

The objective of the study was to determine the emissions of ammonia and the extent of its impact on the environment. On the farm there are two livestock buildings. The ammonia emission was calculated on the basis of the emission ratio per 1 m2of the usable area of the building, for females determined at 1.38 kg per annum. ; The volume of emission and the dispersion of ammonia was calculated at the height of 0.0 m and 6.5m above ground level with the KOMIN and RWW programs. Regardless of the height at which the calculation was done, the highest of the maximum concentrations was observed 16 m from the emitters situated in the roof ridge and 1 m from the emitters in the sidewall. ; The values of average annual concentrations and maximum 1-hour concentrations were higher for calculations at 0.0 m than 6.5 m. Within the area where the reference values were exceeded there is a compact rural residential area, whose west part is subject to very high above-standard ammonia concentrations much more frequently.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

115-126

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego