Object structure

Creator:

Gałaś, Slávka

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Delimitation of areas of environmental conflicts on the background of geological conditions, exemplified by Stary Sącz commune = Delimitacja obszarów konfliktów środowiskowych na tle uwarunkowań geologicznych na przykładzie gminy Stary Sącz

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Subject and Keywords:

delimitacja ; uwarunkowania geologiczne ; obszary konfliktów środowiskowych ; konflikty środowiskowe ; delimitation ; geological conditions ; areas of environmental conflicts ; environmental conflicts

Abstract_pl:

Delimitacja oraz charakterystyka obszarów konfliktowych jest podstawą dokonania oceny przydatności terenów pod różne rodzaje działalności w ramach racjonalnie prowadzonej gospodarki przestrzennej. W pracy dokonano delimitację obszarów konfliktowych oraz kategoryzację konfliktów pod względem możliwości ich pokonania, skali zasięgu oraz czasu ich występowania na przykładzie gminy miejsko - wiejskiej Stary Sącz. ; Do tego celu zastosowano oprogramowanie ArcGis 10.1 oraz metodę nakładania map i analizę współzależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami geośrodowiskowymi. Specyficzna budowa geologiczna w połączeniu z niekorzystnymi warunkami morfologicznymi oraz klimatycznymi gminy Stary Sącz stwarza idealne warunki na występowanie obszarów konfliktów na tle uwarunkowań geologicznych. ; Na podstawie zastosowanej metody delimitacji oraz oceny konfliktów środowiskowych gminy Stary Sącz można stwierdzić, że w większości przypadków źródłem tych konfliktów jest występowanie geozagrożeń oraz konkurencja o dostęp do zasobów środowiska, przydatnych dla różnych funkcji społeczno-gospodarczych w stosunku do różnych form ochrony przyrody, krajobrazu oraz zasobów naturalnych. ; Dokładne i wczesne poznanie tych konfliktów - istniejących oraz potencjalnych, jest warunkiem zapobiegania ryzyku środowiskowemu oraz eliminacji jego skutków poprzez prawidłowe przygotowanie dokumentacji planistycznej oraz planów i programów rozwoju.

Abstract:

Delimitation and characterization of areas of conflict are essential to assess suitability of land for different activities carried out in the field of rational land use. In the paper, delimitation of the conflict areas and conflicts categorization in terms of possibility of their overcoming, the scale of the range and the period of their occurrence exemplified by urban - rural commune Stary Sącz have been presented. ; The software ArcGIS 10.1, the method of maps superimposing and analysis of interactions between different geoenvironmental factors have been applied to obtain the goal of the investigation. Specific geological structure together with morphological and climatic conditions in Stary Sącz commune create ideal conditions for occurrence of con-flict areas on the background of the geological conditions. ; Accurate and early recognition of these conflicts - existing and potential ones, is a prerequisite for the environmental risk prevention and elimination of its effects through the proper preparation of planning documents and development plans and programs.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0012

Pages:

19-29

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego