Object structure

Creator:

Smol, Marzena ; Włodarczyk-Makuła, Maria ; Włóka, Dariusz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from aqueous solutions on different sorbents = Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z roztworów wodnych na różnych sorbentach

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Subject and Keywords:

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) ; adsorbcja ; piasek kwarcowy ; sorbent mineralny ; węgiel aktywny ; polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ; adsorption ; quartz sand ; mineral sorbents ; activated carbon

Abstract_pl:

Celem badań opisanych w pracy było określenie skuteczności adsorpcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Oznaczono sześć związków (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen) spośród szesnastu wskazanych przez EPA do analizy w próbkach środowiskowych. Do badań sporządzono modelowy roztwór wodny z dodatkiem wzorca WWA - Restek 610 Calibration Mix. ; W czasie procesu adsorpcji odnotowano obniżenie stężenia poszczególnych węglowodorów. Skuteczność usuwania WWA zależała od rodzaju zastosowanego sorbentu (piasek kwarcowy, sorbent mineralny, węgiel aktywny). Największą efektywność, wynoszącą 98,1%, uzyskano dla węgla aktywnego. Otrzymane wyniki wskazują, iż proces sorpcji może być stosowany w celu usunięcia węglowodorów aromatycznych z roztworów wodnych.

Abstract:

This paper presents the results of the possibility and effectiveness of PAHs removal from a model aqueous solution, during the sorption on the selected sorbents. Six PAHs (naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene) listed by EPA for the analysis in the environmental samples were determined. Model aqueous solution was prepared with RESTEK 610 mix PAHs standard. ; After the sorption process, decrease in the concentration of individual hydrocarbons was observed. The removal percentage was dependent on the type of sorbent (quartz sand, mineral sorbent, activated carbon). The highest efficiency (98.1%) was observed for activated carbon. The results shows that the sorption processes can be used in aqueous solutions treatment procedures.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0017

Pages:

87-96

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego