Object structure

Creator:

Wyczółkowski, Rafał

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The experimental study of the effective thermal conductivity of bundles of rectangular steel sections = Badania eksperymentalne efektywnej przewodności cieplnej wiązek stalowych profili prostokątnych

Group publication title:

CEER, nr 14 (2014)

Subject and Keywords:

przewodnictwo cieplne ; profile stalowe ; obróbka cieplna ; urządzenia grzejne ; effective thermal conductivity ; steel sections bundles ; heat treatment ; hot plate apparatus

Abstract_pl:

Stalowe wyroby długie takie jak pręty, rury, profile czy różnego typu kształtowniki, podczas obróbki cieplnej nagrzewa się w postaci wiązek. Z punktu widzenia struktury wewnętrznej wsady tego typu, są niejednorodnym ośrodkiem porowatym. Cecha ta sprawia, że własności cieplne tych wsadów, wyrażane za pomocą efektywnej przewodności cieplnej kefsą zupełnie odmienne od własności cieplnych samej stali. ; Wiedza na temat kształtowania się wartości współczynnika kef obrabianych cieplnie wiązek, jest istotna z punktu widzenia doboru optymalnych parametrów nagrzewania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika kef wykonane dla próbek w postaci płaskich złóż stalowych profili prostokątnych. Badane złoża wykonano z czterech typów profili: 40x20 mm, 40x40 mm, 60x60 mm i 80x80 mm. Pomiary przeprowadzono według metody stanu ustalonego na stanowisku laboratoryjnym działającym na zasadzie jednopłytowego aparatu Poensgena. ; Wykazano iż badany parametr (oprócz próbek wykonanych z profili 40x20 mm) rośnie w funkcji temperatury. Ponadto jego wartość jest tym większa im większy jest rozmiar profilu tworzącego daną próbkę. Wartości bezwzględne efektywnej przewodności cieplnej badanych próbek, w zależności od temperatury i rodzaju profili, wynosiły od 3,2 do 6,8 W/(mxK). Wartości te stanowią od 0,8 do 0,18 przewodności cieplnej stali z których wykonano profile. Zaprezentowane badania, stanowią jeden z elementów prac prowadzonych przez autorów nad optymalizacją parametrów technologicznych procesów nagrzewania wiązek różnego typu elementów długich, związanych z ich obróbką cieplną.

Abstract:

Bundles of rectangular steel sections are examples of the porous charge. Due to the voids within the sections, this type of charge is characterized by porosity even exceeding 85%. This makes the thermal properties of these elements, expressed by the effective thermal conductivity kef, totally different from the thermal conductivity of steel. ; The value of the kef coefficient depends on many factors such as: the ratio of the thermal conductivity of steel to that of gas, the structure of the solid matrix and its porosity and the lack of the continuity of the steel phase. The paper describes experimental investigations concerning the measurements of the effective thermal conductivity of a steel sections bundles.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2014-0030

Pages:

119-132

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 14

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego