Object structure

Creator:

Nowacka-Rejzner, Urszula

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Post-harbour areas - new urban space = Tereny poportowe - nowa przestrzeń miejska

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

tereny poportowe ; przestrzeń miejska ; rewitalizacja ; post-harbour areas ; urban space ; revitalisation

Abstract_pl:

Współcześnie, powszechnie zwraca się uwagę na potrzebę odzyskiwania dla różnych funkcji zdegradowanych, opuszczonych terenów miejskich. Dotyczy to także terenów w sąsiedztwie rzek i różnych zbiorników wodnych. W artykule na wybranych przykładach przedstawiono różne rozwiązania, dotyczące kształtowania zdegradowanych terenów poportowych. ; Podkreślono złożoność i długotrwałość prowadzonych na tych terenach działań, które obejmują zarówno: modernizację struktur budowlanych, kształtowanie nowych relacji funkcjonalno-przestrzennych, odtwarzanie zasobów przyrodniczych, ochronę i udostępnianie zachowanych obiektów i zespołów dziedzictwa kulturowego, ale także zrównoważone gospodarowanie przekształconym obszarem. ; Przedstawione rozwiązania projektowe charakteryzuje różne podejście do rozwiązania problemów, różne są sytuacje przestrzenne, różne także możliwości ekonomiczne i uwarunkowania społeczne inwestycji. Podstawę przeprowadzonych rozważań stanowią prowadzone od wielu lat przez autorkę studia i badania terenowe dotyczących kształtowania struktur miejskich.

Abstract:

In the article on selected examples one illustrated the different solutions for shaping post-harbour areas. One highlighted the complexity and longevity of activities conducted in these areas, which include both: the modernization of building structures, shaping of new functional and spatial interactions, reproduction of natural resources, protection and sharing of preserved buildings and complexes of cultural heritage, but also well balanced management of transformed area. The basis for conducted deliberations constitute studies and field studies concerning the development of urban structures, conducted for many years by the author.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0053

Pages:

71-78

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego