Object structure

Creator:

Zagroba, Marek

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Concept of revitalization of selected military facilities of dragoons barracks in Olsztyn = Koncepcja rewitalizacji wybranych obiektów powojskowych zespołu Koszar Dragonów w Olsztynie

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

obiekty powojskowe ; koszary dragonów ; rewitalizacja ; urbanistyka ; military facilities ; dragoons barracks ; revitalisation ; regeneration ; urban planning

Abstract_pl:

Rewitalizacja jest złożonym programem przywrócenia zdolności funkcjonowania zaniedbanych obszarów zurbanizowanych pod kątem przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Działania rewitalizacyjne dotyczące obiektów powojskowych, stanowią zatrzymanie negatywnych zjawisk, takich jak marginalizacja i degradacja przestrzeni, patologia społeczna czy też brak odpowiedniego funkcjonowania obszaru, dostosowanego do współczesnych potrzeb. ; Pod koniec XIX wieku, Olsztyn zyskał przydomek "Kasernepolis" czyli "miasto koszar". Koszary Dragonów to najstarszy zachowany kompleks architektoniczny miasta, który w 2009 r. został wpisany do rejestru zabytków i objęty jest programem rewitalizacji. Przedmiotem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów i wymiana doświadczeń z zakresu rewitalizacji obiektów powojskowych w rejonie ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. ; Zaprezentowana koncepcja projektowa ma na celu ożywienie zaniedbanego obszaru koszar, dzięki czemu możliwa będzie aktywizacja terenu i włączenie go w przestrzeń miejską. Adaptacja zabytkowego kompleksu na cele komercyjne otwiera nowe perspektywy rozwoju oraz daje możliwość stworzenia miejsca atrakcyjnego nie tylko dla miasta ale i regionu. Metodą przyjętą w pracy jest projekt architektoniczny adaptacji wybranych obiektów powojskowych na nowe funkcje, wpływające na rozwój gospodarczy a także integrację społeczną mieszkańców.

Abstract:

Revitalization is a complex program to restore the functioning of the neglected urban areas in terms of spatial, economic and social. Revitalization activities on post-military facilities are stopping negative phenomena, such as degradation of space, social pathology or lack of proper functioning of the area, adapted to modern needs. The object of the work is to present some aspects with the revitalization of former military facilities in the area of the Artyleryjska Street in Olsztyn. ; The presented design concept aims to revitalize a neglected area of the barracks, which will enable the activation site and include it in the city urban space. The method adopted in this work is the architectural project of adapting selected post-military facilities for new functions, affecting the economic development and social integration of people.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0059

Pages:

133-140

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego