Object structure

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The use of InCaS model to identification and measuring of structural capital in small and medium enterprises = Wykorzystanie koncepcji INCaS do identyfikacji i pomiaru kapitału strukturalnego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

zasoby strukturalne ; kapitał strukturalny ; kapitał intelektualny ; structural resources ; structural capital ; Intellectual capital

Abstract_pl:

Zasoby strukturalne, podobnie jak kapitał ludzki, są ważnym składnikiem wartości rynkowej wielu podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat podejmowano próby na opracowanie jednolitych metod i modeli w celu ich identyfikacji i wyceny. "Sprawozdanie z Kapitału Intelektualnego - Made in Europe" (InCaS) stanowi szczególnie przydatne, kompleksowe narzędzie do oceny, raportowania i rozwoju kapitału intelektualnego i strukturalnego nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstwach. ; W artykule przedstawiono zastosowanie projektu InCaS w do pomiaru i prezentacji kapitału strukturalnego w 25 pilotażowych MŚP w Europie, w tym w 5 pilotażowych MŚP w Polsce. Artykuł przedstawia również praktyczne zastosowanie koncepcji InCaS do oszacowania, prezentacji i rozwijania kapitału strukturalnego na przykładzie nowoczesnej firmy branży usług IT w Polsce - Blooming Technologies Sp. z o.o. Model InCaS pokazuje słabe i silne strony poszczególnych czynników kapitału strukturalnego. Określa obszary, w których należy interweniować, aby zarządzać zasobami strukturalnymi organizacji.

Abstract:

Structural resources are an important component of the market value of many business entities. For many years attempts have been made at developing uniform methods and models for identification and valuation of structural capital. "Intellectual Capital Statement - Made in Europe" (InCaS) that constitutes a particularly useful, complex tool to assess, to report and to develop the intellectual capital and structural capital of an modern SME companies. ; The paper shows application of InCaS project for measuring and presenting structural capital in 25 pilot-SMEs in Europa, in this in 5 pilot-SMEs in Poland. The paper shows also practical application of InCaS concept for assess, to report and to develop the structural capital on the example of a modern company the industry of IT services in Poland - BLOOMING Technologies Sp. z o.o.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0059-8

Pages:

102-116

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego