Object structure

Creator:

Łoś-Tomiak, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Intersectoral collaboration - cooperation or competition? = Współpraca międzysektorowa - kooperacja czy konkurencja?

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

organizacje pozarządowe ; sektor publiczny ; instytucje non-profit ; współpraca ; non-governmental organizations ; public sector ; non-profit institutions ; collaborations ; cooperation

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano trójpodział gospodarki. Omówione zostały wzajemne relacje pomiędzy sektorami, ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Podkreślono rolę instytucji non-profit we właściwej i skutecznej realizacji funkcji społecznej państwa. Wskazano na wagę organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa społecznego oraz rangę podejmowanych, wspólnie z administracją publiczną, działań. Dokonano oceny jakości realizowanej współpracy oraz wskazano na konieczność jej pogłębiania dla obopólnych korzyści, a także korzyści beneficjentów.

Abstract:

The paper presented the separation of the economy into three sectors. The mutual relations between sectors were described, with a particular reference to the cooperation of non-governmental organizations and public institutions. The role of non-profit institutions in the proper and efficient implementation of the social function of the state was highlighted. ; The attention was paid to the importance of non-governmental organizations in the system of social security as well as to the significance of tasks undertaken in cooperation of public administration. The assessment of the quality of the conducted cooperation was conducted and the necessity of deepening it for mutual benefits, and the benefits of beneficiaries as well, was recommended.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0007

Pages:

83-95

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego