Object structure

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz ; Cyfert, Szymon

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The concept of management by flexible goals = Koncepcja zarządzania w oparciu o elastyczne cele

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

elastyczność organizacji ; proces zarządzania ; cele strategiczne ; flexibility of the organization ; process management ; strategic objectives

Abstract_pl:

Celem artykułu jest włączenie w dyskusję nad kierunkami zmian w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami i przedstawienie założeń koncepcji zarządzania w oparciu o elastyczne cele. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zarysowanie uwarunkowań funkcjonowania współczesnych organizacji. Na tym tle omówiono istotę koncepcji zarządzania w oparciu o elastyczne cele, scharakteryzowano zasadę porozumienia dotyczącego względnego udoskonalenia, przedstawiono model organizacji realizującej proces zarządzania oparty na elastycznych celach i zdefiniowano zasady zarządzania w oparciu o elastyczne cele.

Abstract:

The aim of this paper is to contribute to the debate on the directions of change of contemporary organizations and present assumptions of a management concept based on flexible goals. The paper starts with the presentation of conditions in which modern organizations operate. It is followed by the discussion of the essence of the concept of governance based on flexible goals and description of the principle of agreement about relative improvements. Finally, a model of the organization implementing the management process based on flexible goals is presented and the rules of management based on flexible goals are defined.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0010

Pages:

124-135

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego