Object structure

Creator:

Matejun, Marek

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises = Rola elastyczności w budowaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; elastyczność ; konkurencyjność ; przewaga konkurencyjna ; small and medium-sized enterprises ; flexibility ; competitiveness ; competitive advantage

Abstract_pl:

Elastyczność traktowana jest jako kluczowy czynnik budowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Odgrywa ona szczególną rolę w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc jedną z podstawowych cech jakościowych tej kategorii podmiotów. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację i ocenę możliwości i warunków wykorzystania elastyczności w budowaniu konkurencyjności firm sektora SME. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 61 firm z regionu łódzkiego.

Abstract:

Flexibility is perceived as the key factor determining the competitiveness and a competitive edge of contemporary organizations, as it is one of the most basic qualitative features of this category of entities. Taking this into account, the author of the article decided to present and evaluate the possibilities and conditions for using flexibility in building competitiveness of SMEs. The aim of the article was achieved through conducting surveys on the sample of 61 companies from the Lodz region.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0012

Pages:

154-168

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego