Object structure

Creator:

Czarnecki, Maciej ; Starosta, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Two Faces of Anti-crisis Management: from Definitions to Concepts = Dwa oblicza zarządzania antykryzysowego: od definicji do koncepcji

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

kryzys ; zarządzanie antykryzysowe ; system wczesnego ostrzegania ; odporność na kryzys ; crisis ; anti-crisis management ; early warning system ; resistance to crisis

Abstract_pl:

Zagadnienia związane z kryzysem w przedsiębiorstwie, pomimo iż obecne w literaturze dotyczącej zarządzania od dawna, ciągle w dużym stopniu pozostają niewyjaśnione. Studiując literaturę przedmiotu można dojść do wniosku, iż pojęcie zarządzania antykryzysowego, o ile obecne w literaturze od wielu lat, rozumiane jest na klika możliwych sposobów. ; Autorzy publikacji proponują usystematyzować podejścia do zarządzania antykryzysowego, wychodzą c od podejść do zrozumienia samej istoty kryzysu (definicji kryzysu). Dochodzą do konkluzji, iż w zależności od sposobu, w jaki rozumie się kryzys (definicji kryzysu), można wyróżnić dwa główne podejścia do zarządzania antykryzysowego: zorientowane na poszukiwanie metod i narzędzi umożliwiających odpowiednio szybkie dostrzeganie symptomów kryzysu, określanie jego przyczyn oraz podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących oraz oparte na budowaniu długotrwałej odporności przedsiębiorstwa na kryzys.

Abstract:

Issues related to crisis in business, although present in literature on management for a long time, still remain unexplained to a great extent. Studying the subject literature leads to the conclusion that the concept of anti-crisis management, although present in literature for many years, is understood in a number of different ways. ; The authors of this article try to systematize approaches to anti-crisis management, starting with approaches and finishing with understanding the very nature (definition) of crisis. They conclude that depending on the way of understanding crisis (its definition), two main approaches to anti-crisis management can be distinguished: one oriented at looking for methods and tools allowing to notice the crisis symptoms early enough, determine its causes and take the appropriate preventive and corrective actions, and one based on building company?s long-term resistance to crisis.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0013

Pages:

169-183

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego