Object structure

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Contemporary trends in the management of multiple economic entities = Współczesne tendencje w zarządzania wieloczłonowymi podmiotami gospodarczymi

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

podmiot gospodarczy wieloczłonowy ; jednostka nadrzędna ; jednostka zależna ; funkcje organiczne ; centralizacja ; decentralizacja ; elastyczność ; multiple economic entities ; parent unit ; subsidiary ; organic functions ; centralization ; decentralization ; flexibility

Abstract_pl:

Celem opracowania jest rozpoznanie tendencji w zarządzaniu organizacjami wieloczłonowymi. Uwagę skupiono na scentralizowanym i zdecentralizowanym systemie zarządzania. Opracowanie ma charakter teoretyczno ? empiryczny. Bazuje na studiach literaturowych i wynikach badań uzyskanych przez przedstawicieli środowiska naukowego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w zakresie centralizacji/decentralizacji zarządzania w złożonych organizmach gospodarczych. ; Dodatkowo zawarto najnowsze wyniki badań Autora opracowania w zakresie poruszanej problematyki w branży górniczej. W opracowaniu wykazano, iż elastyczność struktur organizacyjnych wieloczłonowych podmiotów gospodarczych jest zróżnicowana i uzależniona od typu wieloczłonowej organizacji. Im bardziej elastyczna struktura tym większa tendencja do decentralizacji zarządzania. Podjęto także próbę określenia aktualnych tendencji w zarządzaniu wieloczłonowymi organizacjami. ; Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze: w jakim kierunku zmierza zarządzanie dużymi, złożonymi organizmami gospodarczymi tzw. wieloczłonowymi podmiotami gospodarczymi ? czy występuje tendencja do centralizacji czy decentralizacji zarządzania? czy wewnętrzne jednostki zależne realizują coraz większy zakres funkcji organicznych i uprawnień decyzyjnych czy też jest on im ograniczany? Opracowanie kończy się podsumowaniem oraz spisem literatury.

Abstract:

The aim of this elaboration is to recognize trends in management of multiple economic entities. The attention was focused on centralized and decentralized management system. This study has a theoretical and empirical character. It is based on the literature studies and the results of researches obtained by the representatives of the scientific community over the past ten years in centralization/decentralization of management in complex economic units. ; In addition, there are included the latest findings concerning the discussed issue in the mining industry, made by the author of the study. The elaboration demonstrates that the flexibility of the organizational structures of multiple economic entities is diversified and depends on the type of multiple organization. The more flexible structure, the greater tendency to decentralize management. There is also an attempt to define current trends in management of multiple organizations. ; The study also tries to answer the following research questions: in what direction heads the management of the complex economic units, so-called multiple economic entities? whether there is a tendency for centralization or decentralization of management? whether internal subsidiaries are carrying out ever larger scope of organic functions and decision-making powers or whether it is limited for them? The elaboration ends with a resume and a bibliography.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0014

Pages:

184-198

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego