Object structure

Creator:

Starosta, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Anti-crisis Management Strategies: an Empirical Approach = Strategie zarządzania antykryzysowego - ujęcie empiryczne

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

zarządzanie antykryzysowe ; działania antykryzysowe ; strategie antykryzysowe ; anti-crisis management ; anti-crisis measures ; anti-crisis strategies

Abstract_pl:

Coraz częstsza konieczność funkcjonowania w sytuacji kryzysowej wymusza na przedsiębiorstwach podejmowania działań związanych z zapobieganiem i przewidywaniem kryzysów, a w momencie ich wystąpienia na szybkie reagowanie. Skuteczne zmaganie się z kryzysem wymaga zarządzania antykryzysowego. Nie zawsze jednak udaje się zapobiec kryzysom i przedsiębiorstwa zmuszone są podejmować szereg działań antykryzysowych. ; Najczęściej podejmują one działania w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy stworzenia bardziej przejrzystych procedur postępowania oraz ograniczenia szeroko pojmowanych kosztów. Drugi natomiast obejmuje koncentrację na głównej działalności przedsiębiorstwa oraz na produkcie, jego redefiniowaniu oraz usprawnieniu zarządzania jakością. Wskazuje to na realizowanie dwóch rodzajów strategii antykryzysowej ? porządkowania działalności oraz konsolidacji.

Abstract:

A growing need to function in a crisis makes enterprises take measures related to the prevention and prediction of crises and when they occur to react quickly. Effective crisis coping requires anti-crisis management. However, it is not always possible to prevent crises; moreover, enterprises are forced to make a number of anti-crisis measures. ; In general, people took two measures. The first concerns the creation of more transparent procedures and reduction of broadly understood costs. The second one involves concentration on the main activities of the enterprise and the product, its redefining, and improving quality management. This solution points to the implementation of two types of key anti-crisis strategies: organizing activities and consolidation.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0019

Pages:

255-266

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego