Object structure

Creator:

Barabasz, Adela

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Human capital from psychoanalytic perspective = Kapitał ludzki w ujęciu psychoanalitycznym

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; psychoanaliza ; hierarchia ; human capital ; psychoanalysis ; hierarchy

Abstract_pl:

Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego celem jest przedstawienie psychoanalitycznego rozumienia kapitału, jakim są członkowie organizacji. To oni decydują o efektach działania organizacji, zarówno o jej sukcesach, jak i porażkach. W niniejszym artykule podjęta została próba opisania mechanizmów psychologicznych, które determinują złożone zjawisko określane mianem "kapitału ludzkiego" organizacji. ; Pojęcie "kapitał ludzki" zostało skonfrontowane z jedną z kluczowych właściwości organizacji, jaką jest hierarchia struktury organizacyjnej. Artykuł przedstawia psychoanalityczną interpretację organizacyjnej hierarchii w aspekcie kapitału ludzkiego, uwzględniając jej pozytywne oraz negatywne konsekwencje dla wszystkich członków organizacji.

Abstract:

The article is of theoretical nature. Its aim is to present the psychoanalytic understanding of the capital which is constituted by organisation members. It is them who decides about the effects of the operations of an organisation, both its successes and failures. This article attempts at describing the psychological mechanisms which determine the complex phenomenon called 'human capital' of an organisation. ; The concept of 'human capital' has been confronted with one of the key attributes of an organisation, that is the hierarchy of the organisation's structure. The article presents a psychoanalytic interpretation of organisational hierarchy in the aspect of human capital, taking into account the positive and negative consequences for all organisation members.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0020

Pages:

267-279

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego