Object structure

Creator:

Jaremczuk, Kazimierz ; Mazurkiewicz, Anna ; Molter, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Cultural determinants of attitudes toward career = Kulturowe uwarunkowania postaw wobec kariery zawodowej

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

kariera zawodowa ; kultura organizacyjna ; nowy typ kariery ; career ; organizational culture ; new type of career

Abstract_pl:

W artykule skoncentrowano się na zagadnieniu oddziaływania kultury na karierę pracowników. Dokonano interpretacji pojęcia kariery, ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnego rozumienia. Skoncentrowano się na zagadnieniu internalizacji wartości. Zwrócono uwagę na znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu kariery ? kariery postrzeganej w perspektywie podmiotowej, jako identyfikację z grupą zawodową, postrzeganej z perspektywy organizacji oraz otoczenia. W szczególności problem dotyczy kultury organizacyjnej jako pochodnej kultur środowiskowych pracowników.

Abstract:

This article is focused on the culture?s influence on the employees' career. The career itself has been interpreted with a particular emphasis on its contemporary understanding. The issue of values internalization has been focused on. To organizational culture?s importance in the career development has been given consideration here - a career in the subjective perspective i.e. identification with a professional group, as well as perceived from both organization?s and the environment's perspective as well. In particular, the problem regards organizational culture as a derivative of the employees' environmental cultures.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0022

Pages:

301-313

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego