Object structure

Creator:

Czternasty, Waldemar

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The position of cooperatives in the new social economy = Miejsce spółdzielczości we współczesnej ekonomii społecznej

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

ekonomia komercyjna ; społeczność ; ekonomia społeczna ; misja społeczna państwa ; podmioty ekonomii społecznej ; commercial economy ; cooperative movement ; social economy ; social mission of the state ; social economy entities

Abstract_pl:

Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, szeroko rozumiana globalizacja, kryzys państwa opiekuńczego w Zachodniej Europie itp. powodują potęgowanie się i pojawianie nowych aspektów ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego. Możliwości rozwiązywania narastających kwestii społecznych łączyć należy z ideą ekonomii społecznej zakładającą m.in. ułatwianie uczestnictwa w zatrudnieniu, w dostępie i korzystaniu z wszelkich zasobów, praw, produktów i usług. ; Możliwości realizacji tych działań wiążą się z funkcjonowaniem pewnej grupy podmiotów wykonujących, obok działalności gospodarczej, misję społeczną. Zaliczyć do nich należy spółdzielnie. Stanowić mogą one alternatywę wobec nastawionych na zysk podmiotów gospodarki komercyjnej. Stąd, jako cel opracowania przyjęto rozpoznanie zależności pomiędzy wzrostem znaczenia ekonomii społecznej w gospodarkach rynkowych (m.in. w Polsce) a tempem rozwoju ruchu spółdzielczego, wskazując zarazem na jego kierunki i determinujące go uwarunkowania.

Abstract:

A dynamic development of market economy, broadly understood globalisation, the welfare state crisis in Western Europe etc. cause the intensification and creation of new aspects of poverty, marginalisation and social exclusion. The capabilities to solve the increasing social issues must be connected with the idea of social economy which assumes, among other things, facilitating the employment participation, access and use of any resources, laws, products and services. The opportunities of implementing those actions are linked to functioning of a specific group of entities which perform, along with the economic activity, also a social mission. ; Cooperatives should be classified in such group. They can be an alternative for those entities of commercial economy which are profit-oriented. Hence, the aim of this paper is to identify the interdependencies between the increase in significance of social economy in market economies (interalia in Poland) and the pace of development of cooperative movement, indicating its directions the conditions that determine it.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0036

Pages:

488-503

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego