Object structure

Title:

Packaging waste in Poland - current status and perspective = Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w Polsce - stan obecny i perspektywa

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Creator:

Zarębska, Joanna

Subject and Keywords:

odpady ; odzysk opakowań ; dyrektywa COM(2014) 397 final ; świadomość ekologiczna ; wastes ; medicines ; packaging recovery ; direktive COM(2014) 397 final ; environmental awareness

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zmieniające się trendy konsumpcyjne wpływają na realizację wymagań ustawy o odpadach i ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowa dyrektywa UE uchwalona w lipcu 2014 roku zaostrza wymagania wobec prowadzonej gospodarki odpadami w krajach UE, a szczególnie jest to widoczne w zwiększonych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów oraz analiza danych literaturowych wykazują zależność pomiędzy świadomością ekologiczną ankietowanych a poziomem efektywności w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Abstract:

The article presents the results of research, whose aim was to answer the question of how changing consumer trends affect the implementation of the requirements of the Waste Act and the Act on packaging and packaging waste. The new EU directive enacted in July 2014 tightens the requirements towards waste management in the EU, and this is especially evident in the increased levels of recovery and recycling of packaging waste. ; Surveys performed among students showed a high correlation between ignorance in the recovery and recycling of packaging waste and increasing level of efficiency in waste management. Surveys conducted among students and analysis of literature data show the relationship between environmental awareness of respondents and the level of effectiveness in the management of packaging waste.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0049

Pages:

160-174

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego