Object structure

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red. ; Heck, Dorota ; Ławski, Jarosław ; Sztyber, Radosław ; Szuleko, Magdalena ; Janicka, Anna ; Wawryk, Joanna. Aut. ; Jakowska, Krystyna ; Jabłoński, Romuald Marek ; Konończuk, Elżbieta ; Seul, Anastazja

Title:

Interpretacje i reinterpretacje

Subject and Keywords:

literatura polska - historia ; literatura polska - krytyka

Description:

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana ; t. 1 ; Tom "Interpretacje i reinterpretacje", inauguruje serię wydawniczą "Scripta Humana". Publikację otwiera artykuł poświęcony dyskusjom teoretycznoliterackimna przełomie XX i XXI wieku Doroty Heck. Tekst Jarosława Ławskiego "O efekcie interpretacyjnego domina" uzmysławia inny "ciemny zaułek", w którym może się znaleźć (współczesny) interpretator. Studium Radosława Sztybera poświęcone "Chorągwi sauromatckiej" Marcina Paszkowskiego otwiera w niniejszym tomie prezentację oryginalnych interpretacji, reinterpretacji oraz propozycji nowatorskich odczytań dzieł należących do literaturydawnej. ; Artykuł Magdaleny Szuleko zatytułowany "Romantyczne doświadczenie Boga.Człowiek i jego Stwórca w świetle korespondencji Zygmunta Krasińskiego" jest przykłademrelektury dzieł jednego z najważniejszych polskich romantyków w kontekście tematyki religijnej. Rozprawa Anny Janickiej "Gabriela Zapolska: perspektywa interpretacyjnej "trzeciejdrogi" jest interesującą próbą nowego sposobu odczytywania dzieł autorki "Menażeriiludzkiej". ; Kolejna propozycja interpretacyjna dotyczy "Klechd sezamowych" i "Przygod SindbadaŻeglarza". W studium zatytułowanym "Od mitu zdegradowanego do zielonego misteriumw twórczości Bolesława Leśmiana" Joanna Wawryk rozważa granice między mitem i baśnią("mitem przetestowanym"), bada niejednoznaczność tych kategorii i ich obecnośćw twórczości poety. ; Świadectwem "odświeżonej" lektury tekstów powszechnie znanych (poza kilkomawskazanymi wyjątkami) jest artykuł Krystyny Jakowskiej poświęcony twórczościJanusza Korczaka. "Janusz Korczak jako pisarz społeczny" to próba reinterpretacji prozywielkiego przyjaciela dzieci przez pryzmat zagadnień społecznych. ; Do innego typu refleksji nad ludzką kondycją skłania miniesej Romualda Jabłońskiego"Zaduma nad życiem w pieśniach Bułata Okudżawy". Tym razem mowa jest nie o relacjidzieci - dorośli, ale o trudnym bądź wręcz niemożliwym dialogu człowieka z Bogiem.Tekst Elżbiety Konończuk "Zbigniewa Herberta podróże do przeszłości" poruszazagadnienia obejmujące dziedziny teorii literatury, historii literatury i historii sztuki.W korespondencji z artykułem Elżbiety Konończuk pozostaje studium MałgorzatyMikołajczak na temat opublikowanych stosunkowo niedawno (bo w roku 2010)"Utworów rozproszonych" Herberta. ; Tekst Anastazji Seul "Literatura doby staropolskiej w wypowiedziach Jana Pawła IIwygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski" wprowadza Czytelnika w zgoła odmiennątematykę. Jest propozycją interpretacji tekstów mających inną kwalifikację genologicznąniżeli utwory, o których mowa w pozostałych artykułach.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego