Object structure

Creator:

Mamak, Kazimierz (1935-2014)

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Ludowe Wojsko Polskie a proces zasiedlania i zagospodarowania Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów i wspomnień kombatantów

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 12

Subject and Keywords:

kolonizacja wewnętrzna ; wojsko polskie ; Ziemie Zachodnie ; osadnictwo - Polska - 20 w. ; dokumenty ; wspomnienia ; po 1944 r.

Abstract_pl:

Zgodnie z założeniami strategicznymi Ziemie Odzyskane miały stać się jednym z podstawowych źródeł rozwoju państwa i bogactwa narodu. Wyłoniła się więc pilna potrzeba podjęcia maksymalnego wysiłku i ofiarności na rzecz dźwignięcia ich z ruin i przywrócenia na nich normalnego życia. Z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej problem ten znalazł się w centrum uwagi władz odradzającej się Polski. Uznano bowiem, że zadania te najlepiej realizować mogą ludzie zdolni do łączenia funkcji obronnych z wypełnianiem zadań społeczno-gospodarczych i politycznych. ; Takimi ludźmi, jak wskazywał Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej, byli żołnierze i oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, którzy zahartowani w żołnierskim trudzie najlepiej wypełnić mogli misję osadniczą. Ich doświadczenie życiowe i organizacyjne oraz wysokie walory ideowe dawały gwarancję szybkiego zasiedlenia i zagospodarowania Ziem Zachodnich, a następnie przyspieszenia adaptacji i integracji wszystkich osadników.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1983

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

281-293

Source:

Rocznik Lubuski, tom 12

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego