Object structure

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Processes in multiple economic entities = Procesy w wieloczłonowych podmiotach gospodarczych

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

proces ; podmiot gospodarczy wieloczłonowy ; jednostka nadrzędna ; jednostka zależna ; process ; multiple economic entity ; parent unit ; subsidiary

Abstract_pl:

W artykule za cel przyjęto próbę zidentyfikowania procesów realizowanych w różnych typach wieloczłonowych podmiotów gospodarczych. Ukazując istotę procesów i wybrane ich klasyfikacje, opracowano zbiór procesów składający się z procesów podstawowych, wspierających i zarządczych. ; Zwrócono także uwagę na kwestie związane z przeprojektowaniem organizacji funkcjonalnej na procesową. W części końcowej opracowania przedstawiono miejsce realizacji procesów uwzględniając różne typy wieloczłonowego podmiotu gospodarczego. Artykuł ma charakter teoretyczny a zawarte w nim treści stanowią przedmiot prowadzonych badań empirycznych mających na celu zidentyfikowanie zbioru procesów realizowanych w tak dużych i złożonych organizmach gospodarczych.

Abstract:

The article is an attempt at identifying processes carried out in various types of multiple economic entities. It presents a collection of processes which includes basic, supporting and management ones, and which shows the very essence and classification of these. ; The notion of redesigning organisation from a functional to process-based one has also been stressed. The final part of the study presents the location at which processes are carried out in various types of multiple economic entities. The article is of theoretical nature and its content is the subject of empirical research which aims at identifying the collection of processes carried out in such big and complex economic entities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0002

Pages:

19-32

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego