Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Staniszewski, Jakub

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Contemporary agrarian question and alternative ways to its solution = Współczesna kwestia agrarna i alternatywne metody jej rozwiązania

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

zrównoważone rolnictwo ; model rolnictwa industrialnego ; Wspólna Polityka Rolna ; WPR 2014-2020 ; sustainable agriculture development model ; industrial agriculture model ; agrarian question ; common agriculture policy ; CAP 2014-2020

Abstract_pl:

Artykuł przybliża złożony problem występowania kwestii agrarnej ? jej przyczyny, konsekwencje oraz sposoby niwelowania negatywnych zjawisk z nią związanych. Wyróżnione, konkurencyjne modele rozwoju rolnictwa ? industrialny i zrównoważony, zostają przybliżone i scharakteryzowane. Ponadto, ukazane zostają negatywne efekty nadmiernej industrializacji produkcji rolnej, prowadzące do zawodności tego modelu. ; Jednocześnie, jako alternatywa dla jego stosowania wskazany zostaje model rolnictwa zrównoważonego, ujmujący w swym rachunku kosztów elementy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Jako przykład przechodzenia z modelu industrialnego do zrównoważonego opisana zostaje dotychczasowa ewolucja wspólnej polityki rolnej, a także jej najbliższa przyszłość w perspektywie finansowej 2014-2020.

Abstract:

Article presents a complex problem of an agrarian question - its causes, consequences and ways of mitigating the negative effects associated with it. Featured, competing models of agricultural development - industrial and sustainable, are characterized. Also the negative effects of excessive industrialization of agricultural production, leading to the failure of this model, are shown. ; At the same time, as an alternative, authors indicate sustainable agricultural model, engaging in its account economic, social and environmental costs. As an example of the transition from the industrial model to sustainable development model, the EU common agricultural policy has been described, including its future form in the financial perspective 2014-2020.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0008

Pages:

98-112

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego