Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Smędzik-Ambroży, Katarzyna

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

The efficiency of the agricultural sector in Poland in the light output-input model = Efektywność sektora rolnego w Polsce w świetle modelu input-output

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

model input-output ; rachunek przepływów międzygałęziowych ; sektor rolny w Polse ; efektywność ; input-output model ; account of interbranch flows ; agricultural sector in Poland ; effectiveness

Abstract_pl:

W opracowaniu wskazano na zastosowanie modelu input-output (rachunek przepływów międzygałęziowych) w makroekonomicznych ocenach efektywności sektora rolnego. W części wprowadzającej określono istotę rachunku przepływów międzygałęziowych, wskazując na jego rodowód historyczny oraz miejsce w teorii ekonomii, a także zaprezentowano morfologiczną budowę poszczególnych części (ćwiartek) tego modelu. ; Następnie omówiono zastosowanie rachunku przepływów międzygałęziowych w makroekonomicznych ocenach efektywności sektora rolnego, wyznaczając i charakteryzując szereg wskaźników, pozwalających wnioskować o efektywności sektora rolnego na podstawie rachunku przepływów międzygałęziowych. W ostatniej, empirycznej części opracowania dokonano oceny efektywności sektora rolnego w Polsce na podstawie statystyk przepływów międzygałęziowych dla lat 2000 i 2005. ; Analizy pozwoliły dowieść wzrostu efektywności sektora rolnego w Polsce po akcesji Polski do UE, a także powiedzieć, że rachunek przepływów międzygałęziowych stanowi ważne narzędzie, umożliwiające kompleksową ocenę efektywności sektora rolnego w makroskali, przez pryzmat relacji efekt-nakład, co stanowi o jego wyjątkowej przydatności w tego typu analizach.

Abstract:

The study turns attention to the use of the input-output model (account of interbranch flows) in macroeconomic assessments of the effectiveness of the agricultural sector. In the introductory part the essence of the account of interbranch flows has been specified, pointing to its historical origin and place in the economic theory, and the morphological structure of the individual parts (quarters) of the model has been presented. ; Then the study discusses the application of the account of interbranch flows in macroeconomic assessments of the effectiveness of the agricultural sector, defining and characterizing a number of indicators which allow to conclude on the effectiveness of the agricultural sector on the basis of the account of interbranch flows. The last, empirical part of the study assesses the effectiveness of the agricultural sector in Poland on the basis of interbranch flows statistics for the years 2000 and 2005. ; The analyses allowed to demonstrate increased efficiency of the agricultural sector in Poland after Poland joined the EU, and also to say that the account of interbranch flows is an important tool enabling comprehensive assessment of the effectiveness of the agricultural sector in the macro-scale, through the prism of the effect - disbursement, which accounts for its exceptional suitability in this kind of analyses.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0009

Pages:

113-125

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego