Object structure

Creator:

Półtorak, Mateusz

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Blogi fan fiction jako nowy element współczesnej kultury (rekonesans badawczy) = Fanfiction blogs as a new element of present culture

Group publication title:

In Gremium, t. 11

Subject and Keywords:

komunikacja ; internet ; kultura popularna ; blog ; nadawca ; odbiorca ; fan fiction ; communication ; pop culture ; sender ; recipient

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do szerszych rozważań na temat funkcjonowania literackiej twórczości użytkowników Internetu w przestrzeni nowego medium. Jest też kontynuacją prowadzonych przeze mnie badań na temat znaczenia literatury w sferze komunikacji internetowej. Dziś internet to nie tylko kanał informacji, ale także przestrzeń społecznej realizacji, we wszystkich jej obszarach, a więc także w kulturze. ; Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki ma wpływ działalność użytkowników sieci na obraz współczesnej kultury, przy jednoczesnym wskazaniu przemian kultury i internetu wynikających z interakcji tych dwóch przestrzeni. Rozważaniom tym posłuży analiza blogów, które zawierają literacką twórczość użytkowników internetu. Ten gatunek wypowiedzi daje możliwość badania relacji nadawczo-odbiorczych i ich kulturowych implikacji, co będzie głównym celem dalszych rozważań.

Abstract:

This article is a supplement to a broader discussion about the functioning of the literary Internet users in the new medium. It is also a continuation of the author?s study on the importance of literature in Internet communications. Today, the Internet is not only a source of information, but also the space of social activity in all areas, including culture. ; This article is an attempt to answer, how does it affect the activity of network users on the modern culture, showing the transformation of the culture and the Internet as a result of the interaction of these two spaces. Analysis of blogs with literary works of internet users, facilitate discussion. Blog gives the the opportunity to study the relation of the sender and recipient and their impact on culture, which will be the main objective of further consideration.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

179-191

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 11

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/