Object structure

Title:

W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej - znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa = The search for intergenerational transmission' determinants - the impact of one's family role on continuing patterns of parenting

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Creator:

Farnicka, Marzanna

Subject and Keywords:

transmisja międzypokoleniowa ; wczesna dorosłość ; podejmowanie rodzicielstwa ; relacje trójpokoleniowe ; developmental task ; parenthood ; changes in family life patterns ; intergeneration transmission ; young adult

Abstract_pl:

Celem prezentowanych badań było poszukiwanie przejawów transmisji międzypokoleniowej w zakresie wzorców realizowania zadań rozwojowych wczesnej dorosłości ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa. W ramach zbudowanego modelu badawczego, starano się wyjaśnić wpływ transmisji międzypokoleniowej na podejmowanie i realizowanie rodzicielstwa przez młodych dorosłych w obszarze wiedzy społecznej oraz oczekiwanego doświadczenia. ; W trakcie postępowania badawczego przebadano 109 trójpokoleniowych rodzin (N = 407 osób). Rezultaty badań zobrazowały różnorodność procesu transmisji międzypokoleniowej głównie w zależności od płci i przynależności do danej kohorty. Wykazano także częstszą podatność na transmisję rodzinnych modeli zachowań wśród kobiet oraz silniejsze procesy transmisji między sąsiednimi pokoleniami.

Abstract:

The goal of the study was the search for similarity between generations in respect of social knowledge and expected experience connected with parenthood. In the research model, the following variables were distinguished: he concept of normative development in three generations, the sense of influence on one's own life and expectations towards future related to the time of realization of parenthood. ; In the explored area research group was consist from N = 407 individuals from 109 families. It turned out that: structures of social knowledge on normativeness do not have a relevant influence on the structures of expected experience ? women are more prone to transmission of family models of behaviors.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

11-34

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego