Object structure

Title:

Analiza porównawcza zachowań osobowościowych w relacjach "matka-syn" i "ojciec-syn" = Comparative analysis of personality behavior in the "mother-son" and "father-son" relations

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Creator:

Senko, Tatiana

Subject and Keywords:

matka ; ojciec ; syn ; relacje rodziców z synami ; formy zachowań osobowościowych ; mother ; father ; son ; relations between mother and son ; father and son ; forms of personal behaviours

Abstract_pl:

W artykule autorka opisuje poglądy na temat roli rodziców w rodzinie oraz charakteryzuje relację w parach "matka-syn", "ojciec-syn". Podana została charakterystyka współczesnego obrazu rodziców i ich roli w życiu dziecka oraz znaczenie relacji każdego z rodziców z synem w ramach kontaktów rodzinnych. Głównym problemem badawczym występującym w badaniu była analiza zależności pomiędzy osobowością rodziców a zachowaniem osobowościowym synów. ; W badaniu wykorzystany został sondaż diagnostyczny, ankieta, wywiad oraz autorska metoda diagnozy zachowań osobowościowych. Do analizy statystycznej danych empirycznych stosowano standardowe procedury statystyczne. Wyniki badań pokazują, że istnieje wzajemny związek pomiędzy zachowaniem osobowościowym rodziców a zachowaniem osobowościowym ich synów.

Abstract:

In this article, the author presents views on a father's and a mother's role in a family and describes a "mother-son", a "father-son" relation. There were given the characteristics of the contemporary image of the parent with a son in the context of family contacts. The main research problems were: analyze the correlation between personality parents, personality and behavior of children. ; Diagnostic survey, questionnaire, interview and the author's own method for diagnosing personal behaviours were used in the research. The statistical analysis of the empirical data used for standard statistical procedures. The research results show that there exists mutual relationship between the behavior of parents personality, personality and behavior of their children.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

35-46

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego