Object structure

Title:

Uwarunkowania zmian rozwojowych w wybranych modelach rodziny = Determinants of changes in select models of the family

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Creator:

Liberska, Hanna

Subject and Keywords:

rozwój indywidualny ; modele rodziny ; równoważenie w systemie ; zmiany rodziny ; development of an individual ; model of family ; equilibration in the system ; changes of the family

Abstract_pl:

Artykuł zawiera oryginalną klasyfikację modeli rodziny - odnoszącą się do zasady dychotomii. Porównano cechy modelu tradycyjnego i alternatywnego. Skoncentrowano się na analizie zmian poziomu równowagi w systemie rodziny w związku z wydarzeniami normatywnymi i nie tylko takimi (ogólnie w związku z wydarzeniami oczekiwanymi i nieoczekiwanymi w życiu człowieka). Artykuł odwołuje się do procesów równoważenia w systemie rodziny i wskazuje na ich związki z poziomem psychospołecznego i biologicznego zdrowia rodziny.

Abstract:

The article contains the original classification of the family models - relating to the principle of dichotomy. The text compares the features of two types of model of family: traditional and alternative. It focuses on the analysis of the changes of the level of balance in the family system in connection with events normative and not only (general various events in a person's life: the expected and unexpected). The article refers to the equilibration processes in family system and indicates the relationship between them and the level of psychosocial and biological health of family.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

47-57

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego