Object structure

Title:

Poziom rozwoju podmiotowości jako jeden z zasobów dobrostanu zawodowego w działalności kierowniczej = Agency as a resource of job-related well-being in managerial work

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Creator:

Berezovskaa, Regina A.

Subject and Keywords:

psychologia zdrowia zawodowego ; podmiotowość ; dobrostan zawodowy ; przeżywania subiektywnego znaczenia wykonywanego zawodu ; podejście zasobowe ; działalność menedżerska ; occupational health psychology ; agency (subjectivity) ; job-related well-being ; professional demand ; resource approach ; managerial work

Abstract_pl:

Celem badania było ustalenie związku pomiędzy poziomem rozwoju podmiotowości menedżerow rosyjskich a oceną przeżywania subiektywnego znaczenia wykonywanego zawodu, które występuje jako subiektywne kryterium dobrostanu zawodowego i które określone zostało jako układ nadrzędny w strukturze postaw osobowości wobec siebie w znaczeniu ważnego dla innych fachowca. ; Otrzymany model regresji (R2 = 0,523) pokazuje, że predykatorami wysokiego poziomu przeżywania subiektywnego znaczenia wykonywanego zawodu wśród kierowników są następujące atrybuty podmiotowości: ukształtowane nawyki kierowania sobą oraz wysoki poziom aktywności osobowości. ; Udowodniono, że menedżerowie w odróżnieniu od innych szeregowych pracowników częściej wykazują tendencję do przedmiotowych modeli zachowań. Analizowana jest rola podmiotowości jako jednego z zasobów psychicznych w podtrzymywaniu i wspieraniu dobrostanu zawodowego; przedstawiono kierunku dalszych badań w tym zakresie.

Abstract:

The study addresses the improving of job-related well-being among Russian managers and analyzes the role of agency ("subjectivity") in this process. As a criterion of occupational well-being is considered a self-assessment of the level of professional demand which is defined as meta-system of person's subjective attitudes to him/herself as significant professional for others. ; We received the stepwise linear regression model according which advanced self-management skills and high level of activity have statistically reliable influence on general index of managers' professional demand (R2 = 0,523). It was also found that managers tended to move to the more frequent use of the object-oriented behaviors than employees. The significance of focus on agency as one of the personal resources for occupational well-being promotion and the areas of future research are discussed.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

141-152

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego