Object structure

Title:

Jakościowa perspektywa na badania ilościowe. Problematyczność konstrukcji narzędzi kwestionariuszowych na przykładzie kwestionariusza KADS = Qualitative perspective on quantitative research. A critical analysis of kutcher adolescent depression scale

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Creator:

Opaliński, Konrad

Subject and Keywords:

badania jakościowe ; kwestionariusz KADS ; discursive psychology ; qualitative methods ; KADS Scale

Abstract_pl:

Dominującym paradygmatem badań w psychologii jest ilościowa metodologia prowadzenia badań, gdzie szczególną rolę ogrywają kwestionariuszowe metody badawcze. Pomimo powszechnego ich stosowania w psychologii, krytycy tych metod zwracają uwagę na problematyczność obiektywizacji badanych zjawisk, szczególnie zjawisk psychicznych, jak również pomijanie kontekstów różnych od przedmiotu badawczych dociekań. ; W niniejszej pracy przedstawię analizę wybranego narzędzia diagnostycznego, jakim jest Skala Depresji Kutchera dla Młodzieży (KADS), w celu zobrazowania problematyczności interpretacji pozycji testowych mogących mieć wpływ na ocenę kliniczną osób badanych. ; Analiza kwestionariusza została przeprowadzona w duchu metodologii psychologii dyskursywnej i zastosowana do dwóch obszarów: 1) ogólnej konstrukcji pozycji testowych kwestionariusza oraz 2) treści zawartych w pozycjach testowych. Uzyskane wyniki obrazują problematyczność relacji pomiędzy konstrukcją pozycji testowych a założeniami interpretacyjnymi leżącymi u podstaw kwestionariuszowych metod badawczych, w tym także ich potencjalne kliniczne implikacje.

Abstract:

Psychological questionnaires are most common scientific tools in the field of psychology, in accordance to quantitative methodology of social sciences. Main critique of this science paradigm base on difficulty in objectification of subjective mental states and the discount of contexts not related to the scientific study. ; The aim of this paper is to present a critique of Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS) to disclose problems with clinical interpretation of questionnaire structure and construction of items. ; Analysis have been conducted in accordance with methodology of discursive psychology (DP) and based on two parts: 1) general analysis of questionnaire structure, 2) content of items. Results of analysis confirm that structure of questionnaire, in this case Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS), has an impact on clinical interpretations of questionnaire results.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

153-162

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego