Object structure

Creator:

Matejun, Marek

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Role of technology entrepreneurship in the development of innovativeness of small and medium-sized enterprises = Rola przedsiębiorczości technologicznej w rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość technologiczna ; zarządzanie innowacjami ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; technology entrepreneurship ; innovation management ; small and medium enterprises (SME)

Abstract_pl:

Przedsiębiorczość technologiczna stanowi interesującą koncepcję przekształcania potencjału sfery nauki oraz badań i rozwoju (z uwzględnieniem szerszego oddziaływania tzw. sfery otoczenia biznesu) w innowacyjne towary i usługi. W konsekwencji stać się może jednym z kluczowych czynników budowania potencjału innowacyjnego współczesnych przedsiębiorstw, co dotyczy szczególnie firm sektora MSP, które ze względu na swoje niedobory zasobowe mają ograniczone możliwości prowadzenia samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej. ; Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono identyfikację i ocenę roli przedsiębiorczości w rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 300 firm sektora MSP z regionu łódzkiego.

Abstract:

Technology entrepreneurship is an interesting concept for transforming the potential of the scientific and research and development fields (including a wider impact of the so-called business environment sphere) into innovative products and services. In consequence, it might become a key factor in building the innovation potential of modern enterprises, especially SME sector enterprises, which due to their resource shortages have limited ability to carry out independent research and development operations. ; Taking the above into account, the aim of the article is to identify and evaluate the role of entrepreneurship in the development of innovativeness of SMEs. To achieve this aim, a survey was conducted on a sample of 300 SMEs based in the łódzkie province.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0032

Pages:

167-183

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego